1. Postanowienia ogólne, oświadczenia, zastrzeżenia i informacje

1.1 Usługodawcą jest DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Krakowie przy ul. Włoskiej 17 m 120, NIP:9442255492, REGON:367525132, KRS:0000682638 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod , adres elektroniczny: www.diamondsky.pl (dalej „sprzedawca” lub zamiennie „usługodawca”).

1.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usługobiorcy” lub zamiennie „nabywcy”– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.

1.3 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usłudze” lub „usługach”– rozumie się przez to usługi wskazane w punkcie 2.1 lub 2.2 Regulaminu.

1.4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „stronie” lub „stronach”– rozumie się przez to w zależności od kontekstu usługobiorcę (nabywcę) albo usługodawcę (sprzedawcę), albo oba te podmioty łącznie.

1.5 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „e-sklepie” – rozumie się przez to dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.diamondsky.eu system informatyczny umożliwiający składanie w sposób Regulaminem przewidziany zamówień i dokonywanie przez nabywcę zakupów mających za przedmiot wyroby (wyroby jubilerskie) wskazane w punkcie 2.1 dalej, przy czym jego elementem integralnym jest ww. dokument oraz inne regulaminy funkcjonalnie związane z e-sklepem lub zakupami, a udostępnione w odpowiednich zakładkach wskazanego portalu lub jego podstron.

1.6 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „wartości zamówienia” – rozumie się przez to czystą wartość zamawianych wyrobów, tj. w szczególności bez kosztów przesyłki, grawerunku, obrączek miarowych, pudełka i tym podobnych.

1.7 Ilekroć w Regulaminie używane są definicje legalne w nim nie zdefiniowane – ich treść określają przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

1.8 Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

1.9 Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://diamondsky.eu/regulamin/

1.10 Na żądanie usługobiorcy, usługodawca doręcza Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednakże zmiany powyższe nie odnoszą skutku względem tych usługobiorców, którzy nabyli uprawnienia lub roszczenia na podstawie dotychczasowego jego brzmienia. W takim wypadku stosuje się względem tychże osób regulacje dotychczasowe.

1.12 W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy, a w przypadku kolizji poszczególnych postanowień stosuje się taką ich wykładnię, która w najpełniejszy sposób odzwierciedla zamierzony ich cel.

1.13 Osoby fizyczne związane niniejszym Regulaminem oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę ich danych osobowych do celów zawarcia oraz wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem lub umów z Regulaminu wynikających, a także ewentualnej egzekucji należnych świadczeń, jak też do celów marketingowych związanych z promocją i reklamą wyrobów jubilerskich oraz świadczeń usługodawcy (informacja handlowa). Wskazane osoby przyjmują do wiadomości, że administratorem danych jest usługodawca oraz wyrażają zgodę na ewentualne przekazanie ich danych osobowych innym podmiotom w w/w celach, a zgoda na przetwarzanie ich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczają nadto, że jest im wiadome, że podanie przez nie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje im prawo wglądu do ich danych oraz ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej.

1.14 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w punkcie 2 dalej, są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https z zainstalowaną wtyczką (plugin) Adobe Flash Player. W przypadku, gdy po dodaniu do koszyka jakiegoś wyrobu po wejściu do niego okazuje się, że jest on pusty (problemy z pustym koszykiem), przyczyną błędnego zachowania się koszyka może być konfiguracja przeglądarki internetowej nie akceptującej tzw. plików Cookies. Rozwiązaniem takiego problemu może być obniżenie zbyt wysokiego poziomu bezpieczeństwa blokowania Cookies w osobistym firewallu, który na czas składania zamówień należy wyłączyć lub zmniejszyć. W celu wyeliminowania błędu np. w przeglądarce Internet Explorer można wejść w menu przeglądarki do zakładki: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność i przesunąć znajdujący się tam suwak do poziomu „niski”.

1.15 Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu z chwilą finalizacji zamówienia przez nabywcę w sposób określony w punkcie 3.4 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionej rzeczy na odległość, z mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną (wskazaną w trakcie finalizacji zamówienia w sekcji `podsumowanie zamówienia`).

1.16 Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą uzgodnienia wszelkich istotnych szczegółów zamówienia przez strony, przy czym z tą chwilą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną.

1.17 Usługodawca informuje, że sposoby korygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych danych zostały wskazane w punkcie 3.7 Regulaminu.

1.18 Usługodawca informuje że treść zawieranej na odległość umowy sprzedaży będzie utrwalana, zabezpieczana w systemie informatycznym, a na ewentualne żądanie będzie udostępniana nabywcy poprzez adres mailowy zamowienia@diamondsky.pl

1.19 Usługodawca informuje, że wszystkie ceny podane w e-sklepie sprzedawcy są cenami brutto. Wyroby, zgodnie z przepisami, cechowane są przez Urząd Probierczy odpowiednimi próbami. Ceny wyrobów umieszczonych na stronach e-sklepu ustalane są w odniesieniu do konkretnego modelu wyrobu jubilerskiego (biżuterii), a masa produktów podawana jest orientacyjnie i może się różnić w zalezności od rozmiaru pierścionka. Ze względu na częste wahania kursów walut, złota oraz platyny sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany dotyczą tylko tych zamówień, które zostały złożone do e-sklepu po dokonaniu zmiany (po opublikowaniu nowej ceny), a zatem nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

1.20 Informacje o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, zawiera deklaracja o ochronie danych osobowych, dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem: https://diamondsky.eu/polityka-prywatnosci/

1.21 Przy zamówieniach hurtowych usługodawca wskazuje jako preferowany sposób kontaktu oraz składania oświadczeń kontakt telefoniczny bądź przez e-mail (zamowienia@diamondsky.pl)

1.22 Sprzedawca wykonuje grawerunek na żądanie nabywcy i wyłącznie po akceptacji rozmiaru wyrobu przez nabywcę.

1.23 Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar : https://www.gum.gov.pl/media/115950/tabela_cech_polska.pdf

1.24 Usługodawca informuje też o własnym obowiązku dostarczania wyrobów bez wad.

1.25 Biżuteria (wyroby jubilerskie) oferowane przez sprzedawcę odznaczają się niepowtarzalnym blaskiem, Złota białe, złoto palladowe, platyna jest pokryta palladem całkowicie. Rod jest najpiękniejszym metalem z platynowców o białym kolorze, a biżuteria nim pokryta nie matowieje i jest odporna na ścieranie. Natomiast tak zwane złoto czarne to złoto białe (chyba że klient zażyczy sobie inny kolor złota: żółte lub różowe) pokryte czarnym rodem w procesie galwanizacji co nadaje wyrobom niepowtarzalnego czarnego lśnienia.

1.26 Do zamówienia dodawane jest bezpłatne pudełko na biżuterię. Opakowanie można zobaczyć na stronie: https://diamondsky.eu/wp-content/uploads/2020/09/pudelka_Diamond_Sky2_pion.jpg

1.27 W razie potrzeby kontaktu z usługodawcą/sprzedawcą, o ile inne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, zainteresowani mogą korzystać z formularza w zakładce “Kontak” lub dzwonić do nas albo skorzystać z adresu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 1.1 wyżej . Wskazane dane dostępne są także w punkcie 8 Regulaminu.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1 Usługodawca świadczy usługi sprzedaży wyrobów jubilerskich dostępnych w e-sklepie, które to wyroby są pogrupowane na trzy kategorie oraz liczne podkategorie, tj.:
pierścionki, obrączki oraz kolczyki. W przypadku takiego żądania nabywcy, usługodawca realizuje też świadczenia dodatkowe mające za przedmiot zakupione u niego wyroby jubilerskie, z kategorii o których mowa wyżej, a mogące nadawać im cechy indywidualne, lub dostarcza wraz z tymi wyrobami inne rzeczy do nich zamówione przez nabywcę lub dokonuje innych świadczeń.

2.2 Usługodawca świadczy nadto usługi w postaci wykonawstwa biżuterii (wyrobów jubilerskich)na specjalne zamówienia według specyfikacji zleceniodawcy lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. zaprojektowanej indywidualnie na podstawie zdjęć czy rysunków lub z pomocą ekspertów usługodawcy. Essentialia negotii wskazanej umowy, sposób dostawy oraz wynagrodzenie wraz z opłatami za wykonanie i dostarczenie ww. wyrobu będzie ustalone w sposób indywidualny (https://diamondsky.eu/4-kroki/) w związku z czym punktów 3.1-3.8, 3.9.3.-3.9.4., 3.10-3.11oraz 3.12.1 Regulaminu nie stosuje się lub stosuje się wyjątkowo odpowiednio.

3. Warunki korzystania z usług

W e-sklepie znajdują się kategorie kategorii wyrobów, wymienionych w punkcie 2.1 wyżej. Wszystkie wskazane kategorie znajdują się w głównym menu e-sklepu. Po kliknięciu na odpowiednią kategorię biżuterii (wyrobu jubilerskiego)  stronie wyświetli się oferta e-sklepu.  Przed przystąpieniem do zakupu należy wpisać ilość zamawianych sztuk, wybrać rozmiar biżuterii, a następnie kliknąć na napis „do koszyka”. Produkt wyświetli się wówczas jako zawartość koszyka.

3.2 Koszyk
Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu e-sklepu. Wyświetla, ile znajduje się w nim wyrobów jubilerskich oraz jaka jest wartość zamówienia brutto. Po kliknięciu na znak koszyka wyświetli się strona informująca o szczegółach zamówienia – rodzaju biżuterii, jej ilości, rozmiarze oraz wartości. Na podstronie tej można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie bądź kontynuować zamówienia.

3.3 Finalizacja zamówienia
W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć na link „do kasy” znajdujący się w zakładce „koszyk”. Można tutaj wybrać metodę płatności (przedpłata na konto, Przelewy 24), sposób dostarczenia paczki (kurier DPD lub odbiór osobisty) oraz rodzaj pudełka, w którym będzie zapakowana biżuteria. Na stronie tej można również wpisać ewentualną treść grawerunku. Po wyborze powyższych specyfikacji, aby dokonać zamówienia, należy wypełnić swoje dane, kliknąć na link „dalej”, a następnie na link „wyślij zamówienie”, znajdujący się na dole strony. Przed złożeniem zamówienia nabywca ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty brutto (z VAT).

3.4 Metoda płatności
3.4.1 Płatność na rzecz sprzedawcy może nastąpić:
za pośrednictwem Przelewy24 . Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem Przelewy24,
na raty za pośrednictwem Przelewy24, w formie przedpłaty na rachunek bankowy w wysokości minimum 10% zamówienia (reszta płatne przy odbiorze lub tuż przed wysyłką przelewem bankowym).

3.4.2 W każdym wypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, KONIECZNE jest podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia (wpłaty dokonane bez podanego numeru ID zamówienia są trudne do identyfikacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zamówienia).

3.4.3 W przypadku dokonania wpłaty przelewem, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedawcy, tj.:
Diamond Sky Sp. z o.o.
Wpłaty w PLN
ING Bank Śląski S.A.
75 1050 1100 1000 0090 8019 2025

3.4.4 W przypadku dokonania wpłaty przelewem transgranicznym, wpłaty powinny być dokonywane na jeden z niżej wskazanych rachunków bankowych sprzedawcy:
Wpłaty w EURO
ING Bank Śląski S.A.
PL 53 1050 1100 1000 0090 8019 2033
Adres:
ING Bank Śląski S.A.
ul.Kapelanka 42, 30-347 Kraków
kod SWIFT: INGBPLPW

3.4.5 Nabywców spoza granic Polski obowiązują ceny w przeliczeniu na EUR według kursu w dniu zamówienia.

3.5 Zasady dostawy

3.5.1 Sposób dostarczenia biżuterii zależy od wybranej przez nabywcę opcji przy finalizacji zakupów, przy czym każdy zakupiony od sprzedawcy wyrób pakowany jest w pudełeczko i firmową torebkę.

3.5.2 W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia w danym salonie sprzedawcy, nabywca zobowiązany jest do okazania przy odbiorze dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.5.3 W przypadku wyboru dostarczenia zamówienia przesyłką zagraniczną, do wartości zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę (koszt przesyłki), przy czym koszt dostarczenia przesyłki zależy od miejsca do którego wyrób ma być wysłany.

3.5.4 Firma kurierska DPD w soboty dostarcza przesyłki jedynie w miastach, w których znajdują się punkty obsługi klienta.

3.5.5 W przypadku przesyłki krajowej (dostawa bezpłatna na terenie Polski powyżej 950 zł netto), zamówienie może być dostarczone przez: DPD.

3.5.7 W przypadku przesyłki zagranicznej (dostawa zagraniczna), na stronie podczas składania zamówienia jest możliwość obliczenia kosztu wysyłki po podaniu adresu docelowego.

3.6 Realizacja zamówienia

3.6.1 Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od wybranego wyrobu od 7 do 30 dni, o ile kolejne punkty Regulaminu nie stanowią inaczej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedawca określi go dokładnie.

3.6.3 Przy biżuterii z kamieniami kolorowymi o szlifie fantazyjnym, czas realizacji zamówienia może wynieść do 21 dni.

3.6.4 Przy zamówieniu biżuterii złotej oraz z brylantami (niezależnie od wartości wyrobu) nabywca może skorzystać z usługi ekspresowej. W takim wypadku odbiór wyrobów następuje w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 3.6.1 zdanie pierwsze, a biżuteria jest wykonywana i wysyłana w ciągu 4 dni roboczych (3 dni realizacji zamówienia + 1 dzień wysyłki). W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, przy wypełnianiu formularza zamówienia należy dokupić opcję „usługa ekspres”, której koszt wynosi 738 zł (nie dotyczy projektów indywidualnych, sygnetów, obrączek ślubnych, a także wyrobów wykonanych z platyny oraz palladu) . W razie pilnych zamówień należy kontaktować się pod dalej wskazanym linkiem zadaj pytanie , pod numerem telefonu +48 12 422 77 93 lub na e-mail: zamowienia@diamondsky.pl

3.6.5 W przypadku wprowadzenia zmian w budowie biżuterii lub realizacji własnego projektu według życzenia nabywcy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 14 dni.

3.6.6 Przy zamówieniu obrączek ślubnych nabywca zobowiązany jest do wpisywania dokładnych rozmiarów w milimetrach w rubryce „Uwagi” w formularzu zamówienia. W razie problemów z pomiarem możliwy jest kontakt pod numerem telefonu +48 12 422 77 93 lub na e-mail: zamowienia@diamondsky.pl

3.6.7 W trakcie realizacji zamówienia mającego za przedmiot obrączkę ślubną, nabywca może bez zbędnej zwłoki i o ile jest to jeszcze technologicznie możliwe na etapie zgłoszenia przez niego takiego żądania skorzystać z bezpłatnej usługi przymiarki, która odbywa się w punkcie uzgodnionym. Termin oczekiwania sprzedawcy na uzgodnioną przymiarkę obrączek nie może przekroczyć 30 dni, a po jego upływie obrączki będą wykonane w takim rozmiarze w jakim zostały zamówione. Przepis zdania drugiego punktu 3.6.7 stosuje się odpowiednio.

3.6.8 Niektóre i wskazane każdorazowo na portalu e-sklepu modele biżuterii, sygnetów i obrączek mogą być wytwarzane do około 30 dni. Przy biżuterii z platyny, palladu i złota palladowego czas realizacji wynosi od 10 do 21 dni roboczych. Jeżeli dany wyrób znajduje się w magazynie, jego wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

3.6.9 Soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne nie są traktowane jako dni robocze, więc nie zalicza się ich do okresu oczekiwania na realizację zamówienia.

3.6.10 Wyroby wykonywane na specjalne zamówienie oraz obrączki ślubne wymagają wcześniej ustalonego z konsultantem zadatku.

3.6.11 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych okazało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.

3.6.12 Grawerowanie ręczne na zamówienie nabywcy wydłuża czas realizacji zamówienia o 2 dni robocze.

3.6.13 Zakup biżuterii jest również możliwy bezpośrednio w biurach handlowych/salonach sprzedaży w Krakowie przy ulicy Legionów Piłsudskiego 17 oraz w Warszawie przy ulicy Elektoralnej 19.
W przypadku zainteresowania konkretnym wzorem biżuterii, zanotowanie jego symbolu ułatwi jego szybkie odnalezienie w gablotach sprzedawcy i zaprezentowanie.

3.7 Anulowanie zamówienia lub korekty danych
W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny zamowienia@diamondsky.pl należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu. Wskazane uprawnienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla nabywców będących konsumentami wskazanymi w punkcie 5.2-5.5 Regulaminu.

3.8 Dokument zakupu
Wraz z zakupionym wyrobem sprzedawca dostarcza paragon fiskalny lub fakturę imienną. Jeżeli dokumentem potwierdzającym zakup ma być faktura VAT na firmę, do wystawienia faktury niezbędne jest poprawne wpisanie w uwagach danych do faktury: nazwa firmy, adresu oraz NIP.

3.9 Rejestracja

3.9.1 Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji się w systemie teleinformatycznym usługodawcy.

3.9.2 Rejestracja umożliwia wprowadzenie przez usługobiorcę danych identyfikacyjnych potrzebnych do złożenia przez niego zamówienia lub wystawienia rachunku/faktury bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza z danymi, jak również otrzymywanie informacji o promocjach i konkursach.

3.9.3 Zalogowany użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, jak również do złożonych zamówień.

3.10 Rabaty

3.10.1 Sprzedawca udziela nabywcom rabatu o wartości 10% wyłącznie po zarejestrowaniu się na Newsletter strony Diamond Sky. Po dodaniu maila subskrybent otrzymuje kupon rabatowy. Kupon można wykorzystać podczas procedowania zamówienie podając go na samej górze formularza podczas wypełniania danych do zamówienia.

3.10.2 Kupon rabatowy z Newslettera nie łączy się z innymi kuponami jak i nie dotyczy ofert specjalnych charakteryzujących się przekreślona ceną standardową i podaną obok ceną obniżoną.

4. Przetwarzanie danych

W e-sklepie znajdują się kategorie kategorii wyrobów, wymienionych w punkcie 2.1 wyżej. Wszystkie wskazane kategorie znajdują się w głównym menu e-sklepu. Po kliknięciu na odpowiednią kategorię biżuterii (wyrobu jubilerskiego)  stronie wyświetli się oferta e-sklepu.  Przed przystąpieniem do zakupu należy wpisać ilość zamawianych sztuk, wybrać rozmiar biżuterii, a następnie kliknąć na napis „do koszyka”. Produkt wyświetli się wówczas jako zawartość koszyka.

3.2 Koszyk
Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu e-sklepu. Wyświetla, ile znajduje się w nim wyrobów jubilerskich oraz jaka jest wartość zamówienia brutto. Po kliknięciu na znak koszyka wyświetli się strona informująca o szczegółach zamówienia – rodzaju biżuterii, jej ilości, rozmiarze oraz wartości. Na podstronie tej można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie bądź kontynuować zamówienia.

3.3 Finalizacja zamówienia
W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć na link „do kasy” znajdujący się w zakładce „koszyk”. Można tutaj wybrać metodę płatności (przedpłata na konto, Przelewy 24), sposób dostarczenia paczki (kurier DPD lub odbiór osobisty) oraz rodzaj pudełka, w którym będzie zapakowana biżuteria. Na stronie tej można również wpisać ewentualną treść grawerunku. Po wyborze powyższych specyfikacji, aby dokonać zamówienia, należy wypełnić swoje dane, kliknąć na link „dalej”, a następnie na link „wyślij zamówienie”, znajdujący się na dole strony. Przed złożeniem zamówienia nabywca ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty brutto (z VAT).

3.4 Metoda płatności
3.4.1 Płatność na rzecz sprzedawcy może nastąpić:
za pośrednictwem Przelewy24 . Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań  Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
Za pomocą karty kredytowej za pośrednictwem Przelewy24,
na raty za pośrednictwem Przelewy24, w formie przedpłaty na rachunek bankowy w wysokości minimum 10% zamówienia (reszta płatne przy odbiorze lub tuż przed wysyłką przelewem bankowym).

3.4.2 W każdym wypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, KONIECZNE jest podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia (wpłaty dokonane bez podanego numeru ID zamówienia są trudne do identyfikacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zamówienia).

3.4.3 W przypadku dokonania wpłaty przelewem, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedawcy, tj.:
Diamond Sky Sp. z o.o.
Wpłaty w PLN
ING Bank Śląski S.A.
75 1050 1100 1000 0090 8019 2025

3.4.4 W przypadku dokonania wpłaty przelewem transgranicznym, wpłaty powinny być dokonywane na jeden z niżej wskazanych rachunków bankowych sprzedawcy:
Wpłaty w EURO
ING Bank Śląski S.A.
PL 53 1050 1100 1000 0090 8019 2033
Adres:
ING Bank Śląski S.A.
ul.Kapelanka 42, 30-347 Kraków
kod SWIFT: INGBPLPW

3.4.5 Nabywców spoza granic Polski obowiązują ceny w przeliczeniu na EUR według kursu w dniu zamówienia.

3.5 Zasady dostawy

3.5.1 Sposób dostarczenia biżuterii zależy od wybranej przez nabywcę opcji przy finalizacji zakupów, przy czym każdy zakupiony od sprzedawcy wyrób pakowany jest w pudełeczko i firmową torebkę.

3.5.2 W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia w danym salonie sprzedawcy, nabywca zobowiązany jest do okazania przy odbiorze dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.5.3 W przypadku wyboru dostarczenia zamówienia przesyłką zagraniczną, do wartości zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę (koszt przesyłki), przy czym koszt dostarczenia przesyłki zależy od miejsca do którego wyrób ma być wysłany.

3.5.4 Firma kurierska DPD w soboty dostarcza przesyłki jedynie w miastach, w których znajdują się punkty obsługi klienta.

3.5.5 W przypadku przesyłki krajowej (dostawa bezpłatna na terenie Polski powyżej 950 zł netto), zamówienie może być dostarczone przez: DPD.

3.5.7 W przypadku przesyłki zagranicznej (dostawa zagraniczna), na stronie podczas składania zamówienia jest możliwość obliczenia kosztu wysyłki po podaniu adresu docelowego.

3.6 Realizacja zamówienia

3.6.1 Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od wybranego wyrobu od 7 do 30 dni, o ile kolejne punkty Regulaminu nie stanowią inaczej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedawca określi go dokładnie.

3.6.3 Przy biżuterii z kamieniami kolorowymi o szlifie fantazyjnym, czas realizacji zamówienia może wynieść do 21 dni.

3.6.4 Przy zamówieniu biżuterii złotej oraz z brylantami (niezależnie od wartości wyrobu) nabywca może skorzystać z usługi ekspresowej. W takim wypadku odbiór wyrobów następuje w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 3.6.1 zdanie pierwsze, a biżuteria jest wykonywana i wysyłana w ciągu 4 dni roboczych (3 dni realizacji zamówienia + 1 dzień wysyłki). W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, przy wypełnianiu formularza zamówienia należy dokupić opcję „usługa ekspres”, której koszt wynosi 300 zł + VAT. W razie pilnych zamówień należy kontaktować się pod dalej wskazanym linkiem zadaj pytanie.

3.6.5 W przypadku wprowadzenia zmian w budowie biżuterii lub realizacji własnego projektu według życzenia nabywcy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 14 dni.

3.6.6 Przy zamówieniu obrączek ślubnych nabywca zobowiązany jest do wpisywania dokładnych rozmiarów w milimetrach w rubryce „Uwagi” w formularzu zamówienia. W razie problemów z pomiarem możliwy jest kontakt pod numerem telefonu +48 12 422 77 93 lub na e-mail: zamowienia@diamondsky.pl

3.6.7 W trakcie realizacji zamówienia mającego za przedmiot obrączkę ślubną, nabywca może bez zbędnej zwłoki i o ile jest to jeszcze technologicznie możliwe na etapie zgłoszenia przez niego takiego żądania skorzystać z bezpłatnej usługi przymiarki, która odbywa się w punkcie uzgodnionym. Termin oczekiwania sprzedawcy na uzgodnioną przymiarkę obrączek nie może przekroczyć 30 dni, a po jego upływie obrączki będą wykonane w takim rozmiarze w jakim zostały zamówione. Przepis zdania drugiego punktu 3.6.7 stosuje się odpowiednio.

3.6.8 Niektóre i wskazane każdorazowo na portalu e-sklepu modele biżuterii, sygnetów i obrączek mogą być wytwarzane do około 30 dni. Przy biżuterii z platyny, palladu i złota palladowego czas realizacji wynosi od 10 do 21 dni roboczych. Jeżeli dany wyrób znajduje się w magazynie, jego wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

3.6.9 Soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne nie są traktowane jako dni robocze, więc nie zalicza się ich do okresu oczekiwania na realizację zamówienia.

3.6.10 Wyroby wykonywane na specjalne zamówienie oraz obrączki ślubne wymagają wcześniej ustalonego z konsultantem zadatku.

3.6.11 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych okazało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.

3.6.12 Grawerowanie ręczne na zamówienie nabywcy wydłuża czas realizacji zamówienia o 2 dni robocze.

3.6.13 Zakup biżuterii jest również możliwy bezpośrednio w biurach handlowych/salonach sprzedaży w Krakowie przy ulicy Legionów Piłsudskiego 17 oraz w Warszawie przy alei Jana Pawła II 23.
W przypadku zainteresowania konkretnym wzorem biżuterii, zanotowanie jego symbolu ułatwi jego szybkie odnalezienie w gablotach sprzedawcy i zaprezentowanie.

3.7 Anulowanie zamówienia lub korekty danych
W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny zamowienia@diamondsky.pl należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu. Wskazane uprawnienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla nabywców będących konsumentami wskazanymi w punkcie 5.2-5.5 Regulaminu.

3.8 Dokument zakupu
Wraz z zakupionym wyrobem sprzedawca dostarcza paragon fiskalny lub fakturę imienną. Jeżeli dokumentem potwierdzającym zakup ma być faktura VAT na firmę, do wystawienia faktury niezbędne jest poprawne wpisanie w uwagach danych do faktury: nazwa firmy, adresu oraz NIP.

3.9 Rejestracja

3.9.1 Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji się w systemie teleinformatycznym usługodawcy.

3.9.2 Rejestracja umożliwia wprowadzenie przez usługobiorcę danych identyfikacyjnych potrzebnych do złożenia przez niego zamówienia lub wystawienia rachunku/faktury bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza z danymi, jak również otrzymywanie informacji o promocjach i konkursach.

3.9.3 Zalogowany użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, jak również do złożonych zamówień.

3.10 Rabaty

3.10.1 Sprzedawca udziela nabywcom rabatu o wartości 10% wyłącznie po zarejestrowaniu się na Newsletter strony Diamond Sky. Po dodaniu maila subskrybent otrzymuje kupon rabatowy. Kupon można wykożystać podczas procedownia zamówienie podając go na samej górze formularza podczas wypełniania danych do zamówienia.

3.10.2 Kupon rabatowy z Newslettera nie łączy się z innymi kuponami jak i nie dotyczy ofert specjalnych charakteryzujących się przekreśłoną ceną standardową i podaną obok ceną obniżoną.

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach diamondsky.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego.
5.2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
5.3 Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami.
5.4 Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Polityka prywatności

6.1 Ponieważpolityka prywatności strony internetowej (zwana dalej: „Polityką”) ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów strony (nie jest umową ani regulaminem) jest dostępna pod następującym linkiem: https://diamondsky.eu/polityka-prywatnosci/

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia od umowy na odległość

7.1 Umowa zawierana jest z chwilą, o której mowa w punkcie 1.15 lub 1.16 Regulaminu.

7.2 Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionej rzeczy/wyrobu do sprzedawcy.

7.3 Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do wyrobu, o którym mowa w punkcie 2.2 Regulaminu, jak również innych wyrobów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).

7.4 Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, kierując je na adres siedziby sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi https://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

7.5 Nabywca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz/wyrób sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobu/rzeczy przed jego upływem. Nabywca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu/rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww.

7.6 Rozwiązanie zawartej umowy nie odnosi skutku względem tych postanowień, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jej rozwiązaniu.

8. Zwrot, gwarancja i reklamacje

8.1 O ile postanowienia punktów 6.2-6.9 Regulaminu uchybiają uprawnieniom konsumenckim przewidzianym w punkcie 5.2-5.4 Regulaminu lub w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (rękojmia ustawowa), tj. są bardziej korzystne dla konkretnego nabywcy niż uprawnienia przyznane ustawą, sprzedawca umożliwia zwrot zakupionych wyrobów oraz udziela na nie gwarancji na zasadach dalej wskazanych.

8.2 W przypadku zamiaru realizacji któregokolwiek z uprawnień, o których mowa w poprzednim punkcie, nabywca jest zobowiązany do wypełnienia protokołu zwrotu dostępnego pod linkiem: Protokół odstąpienia od umowy.  Zwracany wyrób należy dalej przysłać z otrzymanym paragonem fiskalnym lub fakturą do sprzedawcy.

8.3 Zakupiony wyrób można zwrócić lub wymienić na inny z zastrzeżeniem punktu 6.4 i odpowiednio 6.8 niżej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie lub fakturze, jeżeli nie posiada on żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych oraz posiada niezerwaną metkę firmową (prawo do zwrotu wyrobu). W przypadku skutecznej realizacji uprawnień do zwrotu wyrobu, ewentualny zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie do 2 dni roboczych. Kwota jest zwracana przekazem pocztowym lub przelewem, przy czym koszt odesłania wyrobu poniesiony przez nabywcę nie podlega zwrotowi.

8.4 Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi.

8.5 Z zastrzeżeniem punktu 6.7 i odpowiednio 6.8 niżej, wyroby sprzedawane w e-sklepie sprzedawcy są objęte 24-miesięczną gwarancją.

8.6 W przypadku złożenia przez klienta reklamacji gwarancyjnej z powodu wystąpienia wady produkcyjnej, która się potwierdzi, reklamacja gwarancyjna zostanie automatycznie uwzględniona i wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Przed dokonaniem zwrotnej wysyłki naprawionego lub wymienionego na inny wyrób, zamówienie i adres wysyłkowy zostaną zweryfikowane przez sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wyrób wraz z protokołem dostępnym pod tym linkiem: Protokół reklamacji towaru,  należy przesłać na adres podany w protokole.

W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki lub obaw związanych z jej kompletnością, nabywca jest uprawniony do odmowy jej odbioru bądź odebrania jej w obecności doręczyciela za protokolarnym sprawdzeniem zgodności stanu wyrobu z załączonym dokumentem (dokumentem kompletacji przesyłki jest faktura lub rachunek). Niedokonanie tychże czynności jest równoznaczne z odbiorem wyrobu bez zastrzeżeń.

8.7 Biżuteria z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi podlega wyłącznie naprawie gwarancyjnej w formie odpłatnej.

8.8 Dokonywanie napraw zakupionych wyrobów u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji, a zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi związany jest z koniecznością sprawdzenia wyrobu przez rzeczoznawcę sprzedawcy.

8.9 Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony lub telefonicznie).

8.10 W przypadku pomyłki przy składaniu zamówienia lub błędnego pomiaru nabywca może jednokrotnie skorzystać z usługi zmiany rozmiaru pierścionka, która jest bezpłatna w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie. Po tym okresie koszt takiej usługi wynosi 100-350 zł brutto (z VAT) w przypadku wyrobów wykonanych z żółtego, białego oraz różowego złota.  W przypadku wyrobów pokrytych czarnym rodem, koszt zmiany rozmiaru wynosi 150-400 zł brutto (z VAT). Koszt ten dotyczy również wyrobów grawerowanych. W przypadku zamówienia projektów indywidualnych / obrączek, zmianę rozmiaru należy wycenić indywidualnie z konsultantem (kontakt telefoniczny pod numer: +48 12 422 77 93). Sprzedawca wskazuje orientacyjne i nie wiążąco, że przy zmianie rozmiaru obrączki dodatkowa opłata w zależności od wzoru, uzgadniana z nabywcą wynosi najczęściej: tytan – 90 zł brutto (z VAT), klasyczne (określone wzory z żółtego, białego i różowego złota) – 100 zł brutto (z VAT) za sztukę, klasyczne (określone wzory pokryte czarnym rodem) – 150 zł brutto (z VAT) za sztukę, łączone złoto – 400zł brutto (z VAT) za sztukę, z kamieniami – 300-500zł brutto (z VAT) za sztukę, platyna, pallad oraz złoto palladowe – 500zł brutto (z VAT) za sztukę. Zachęcamy do skorzystania z protokół zmiany rozmiaru dostępnego pod tym linkiem: Protokół zmiany rozmiaru.

8.11 Sprzedawca informuje, że gdyby przewidziane Regulaminem lub ustawą możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń okazały się niewystarczające, nabywca może korzystać z pomocy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W sporach między przedsiębiorcami a konsumentami wskazana pomoc przybiera formę mediacji, którą można wszcząć na wniosek konsumenta złożony do wskazanego urzędu.

9. Serwis biżuterii

9.1 Sprzedawca dożywotnio od dnia zakupu wyrobu, świadczy bezpłatnie usługę odświeżania obrączek oraz wyrobów z brylantami jednak nie częściej niż raz do roku. Nie dotyczy to czarnego złota patrz punkt.9.2

9.2 Bezpłatna opieka nad biżuterią polega na rodowaniu (pokrywaniem rodem białego złota), czyszczeniu kamieni ultradźwiękami oraz odświeżaniu metalu szlachetnego poprzez ponowne matowienie lub polerowanie. W przypadku czarnego złota, mechaniczne ścieranie czarnego rodu nie jest objęte gwarancją, jednak proponujemy dwukrotne bezpłatne pokrycie wyrobu czarnym rodem w przeciągu 24 miesięcy. Po tym okresie koszt odświeżenia pierścionków z czarnego złota to koszt 100 Pln. Pozostałe wyroby są dożywotnio odświeżane gratis.
Zachęcamy do skorzystania z protokół odświeżania biżuterii dostępnego pod tym linkiem: Protokół odświeżania biżuterii.

10. Voucher

10.1 Vouchery Diamond Sky sp. z o.o. mają wartości kwotowe.

10.2 Vouchery mają określony termin ważności – 24 miesiące od daty zakupu.

10.3 Vouchery są wielorazowego użycia.

10.4 Vouchery mogą być wykorzystane w salonach stacjonarnych Diamond Sky oraz Lisiewski Group lub w sklepie internetowym diamondsky.pl, sklepjubilerski.com

10.5 Vouchery obowiązują na wszystkie produkty.

10.6 Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.

10.7 Pracownik sklepu, uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia Vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłożony Voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności  pochodzenia.

10.8 Pracownik ma prawo odmówić  przyjęcia Vouchera, jeśli minął okres jego ważności.

10.9 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Vouchera duplikat nie będzie wydawany.

10.10 W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.

10.11 Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera to różnica pozostała z zakupu a wartością Vouchera pozostaje do kolejnego wykorzystania. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.

10.12 Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych Diamond Sky oraz Lisiewski Group należy przekazać obsłudze salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.

10.13 W przypadku chęci wykorzystania Vouchera w sklepie internetowym diamondsky.pl, sklepjubilerski.com należy wprowadzić ciąg wypukłych cyfr stanowiących numer Vouchera w Koszyku w polu ,, uwagi do zamówienia”. Po złożeniu zamówienia dział obsługi klienta skontaktuje się z zamawiającym celem odjęcia wartości Vouchera od zamówienia.

10.14 Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.

10.15 Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.

10.16 Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.

10.17 Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.

11. Kontakt

Adres biura handlowego („DiamondSky”), Kraków :
ul. Legionów Piłsudskiego 17, 30-509 Kraków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.

Adres dwóch biur handlowych („Lisiewski”) oraz („Brylanty”) w Warszawie:
Biurowiec „Atrium IBC” al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.

E-MAIL kontakt: zamowienia@diamondsky.pl

Dział przyjmowania zamówień Kraków (11:00-19:00)
Anna, Marta, Jan, Tomasz:
tel. +48 12 422-77-93;
tel. +48 733-66-88-88;

Dział przyjmowania zamówień Warszawa (11:00-19:00)
Małgosia, Magda, Monika, Kinga:
tel. +48 22 654-73-42;
tel. +48 22 256-90-37;

Dział obsługi zamówień(09:00-19:00)
Artur, Karol, Marek, Tadeusz:
tel. +48 22 256-90-31;
tel. +48 22 256-90-32;

Close Mój koszyk
Close Ulubione
Ostatnio oglądane Close
Close

Close
Categories