REGULAMIN

1. Postanowienia ogólne, oświadczenia, zastrzeżenia i informacje

1.1 Usługodawcą jest DIAMOND SKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Gaju przy ul. Parkowa 13A, NIP:9442255492, REGON:367525132, KRS:0000682638 wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta Krakowa Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod , adres elektroniczny: www.diamondsky.pl (dalej „sprzedawca” lub zamiennie „usługodawca”).

1.2 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usługobiorcy” lub zamiennie „nabywcy”– rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która korzysta z usługi, o jakiej mowa w niniejszym Regulaminie.

1.3 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „usłudze” lub „usługach”– rozumie się przez to usługi wskazane w punkcie 2.1 lub 2.2 Regulaminu.

1.4 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „stronie” lub „stronach”– rozumie się przez to w zależności od kontekstu usługobiorcę (nabywcę) albo usługodawcę (sprzedawcę), albo oba te podmioty łącznie.

1.5 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „e-sklepie” - rozumie się przez to dostępny za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://www.diamondsky.pl system informatyczny umożliwiający składanie w sposób Regulaminem przewidziany zamówień i dokonywanie przez nabywcę zakupów mających za przedmiot wyroby (wyroby jubilerskie) wskazane w punkcie 2.1 dalej, przy czym jego elementem integralnym jest ww. dokument oraz inne regulaminy funkcjonalnie związane z e-sklepem lub zakupami, a udostępnione w odpowiednich zakładkach wskazanego portalu lub jego podstron. 

1.6 Ilekroć w Regulaminie jest mowa dalej o „wartości zamówienia” – rozumie się przez to czystą wartość zamawianych wyrobów, tj. w szczególności bez kosztów przesyłki, grawerunku, obrączek miarowych, pudełka i tym podobnych. 

1.7 Ilekroć w Regulaminie używane są definicje legalne w nim nie zdefiniowane – ich treść określają przepisy stosownych ustaw, a w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny.

1.8 Regulamin określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się usługodawca oraz zakaz dostarczania przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

1.9 Regulamin jest udostępniony przed zawarciem umowy nieodpłatnie za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://diamondsky.pl/regulamin-2/

1.10 Na żądanie usługobiorcy, usługodawca doręcza Regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

1.11 Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu, jednakże zmiany powyższe nie odnoszą skutku względem tych usługobiorców, którzy nabyli uprawnienia lub roszczenia na podstawie dotychczasowego jego brzmienia. W takim wypadku stosuje się względem tychże osób regulacje dotychczasowe.

1.12 W przypadku, gdy jakakolwiek część Regulaminu zostanie uznana za nieważną, bezskuteczną lub w inny sposób prawnie wadliwą, pozostała część Regulaminu pozostanie w mocy, a w przypadku kolizji poszczególnych postanowień stosuje się taką ich wykładnię, która w najpełniejszy sposób odzwierciedla zamierzony ich cel.

1.13 Osoby fizyczne związane niniejszym Regulaminem oświadczają, że wyrażają zgodę na przetwarzanie przez usługodawcę ich danych osobowych do celów zawarcia oraz wykonywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną objętych Regulaminem lub umów z Regulaminu wynikających, a także ewentualnej egzekucji należnych świadczeń, jak też do celów marketingowych związanych z promocją i reklamą wyrobów jubilerskich oraz świadczeń usługodawcy (informacja handlowa). Wskazane osoby przyjmują do wiadomości, że administratorem danych jest usługodawca oraz wyrażają zgodę na ewentualne przekazanie ich danych osobowych innym podmiotom w w/w celach, a zgoda na przetwarzanie ich danych obejmuje także przetwarzanie tych danych w przyszłości, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczają nadto, że jest im wiadome, że podanie przez nie danych osobowych jest dobrowolne oraz, że przysługuje im prawo wglądu do ich danych oraz ich poprawiania, jak również wyrażają zgodę na otrzymywanie od usługodawcy informacji handlowej.

1.14 Wymagania techniczne dotyczące korzystania z usług, o których mowa w punkcie 2 dalej, są następujące: a) połączenie z siecią Internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW, obsługująca protokół transmisji szyfrowanej https z zainstalowaną wtyczką (plugin) Adobe Flash Player. W przypadku, gdy po dodaniu do koszyka jakiegoś wyrobu po wejściu do niego okazuje się, że jest on pusty (problemy z pustym koszykiem), przyczyną błędnego zachowania się koszyka może być konfiguracja przeglądarki internetowej nie akceptującej tzw. plików Cookies. Rozwiązaniem takiego problemu może być obniżenie zbyt wysokiego poziomu bezpieczeństwa blokowania Cookies w osobistym firewallu, który na czas składania zamówień należy wyłączyć lub zmniejszyć. W celu wyeliminowania błędu np. w przeglądarce Internet Explorer można wejść w menu przeglądarki do zakładki: Narzędzia/Opcje Internetowe/Prywatność i przesunąć znajdujący się tam suwak do poziomu "niski". 

1.15 Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.1 Regulaminu z chwilą finalizacji zamówienia przez nabywcę w sposób określony w punkcie 3.4 Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionej rzeczy na odległość, z mocy której sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną (wskazaną w trakcie finalizacji zamówienia w sekcji `podsumowanie zamówienia`).

1.16 Usługodawca informuje, że w przypadku usług, o których mowa w punkcie 2.2 Regulaminu do zawarcia umowy dochodzi dopiero z chwilą uzgodnienia wszelkich istotnych szczegółów zamówienia przez strony, przy czym z tą chwilą sprzedawca zobowiązuje się przenieść na nabywcę własność rzeczy i wydać mu rzecz, a nabywca zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy uzgodnioną kwotę ogólną.

1.17 Usługodawca informuje, że sposoby korygowania ewentualnych błędów we wprowadzonych danych zostały wskazane w punkcie 3.7 Regulaminu.

1.18 Usługodawca informuje, że z uwagi na wersję językową e-sklepu umowy sprzedaży na odległość mogą być zawierane wyłącznie w języku polskim. Treść zawieranej na odległość umowy sprzedaży będzie utrwalana, zabezpieczana w systemie informatycznym, a na ewentualne żądanie będzie udostępniana nabywcy poprzez adres mailowy zamowienia@diamondsky.pl

1.19 Usługodawca informuje, że wszystkie ceny podane w e-sklepie sprzedawcy są cenami brutto. Wyroby, zgodnie z przepisami, cechowane są przez Urząd Probierczy odpowiednimi próbami. Ceny wyrobów umieszczonych na stronach e-sklepu ustalane są w odniesieniu do konkretnego modelu wyrobu jubilerskiego (biżuterii), a różnicę pomiędzy masą rzeczywistą wykonanego wyrobu a masą w opisie sprzedawca wyrównuje do ~ 10 zł - srebrnym gadżetem, a do ~ 20 zł - złotym wisiorkiem. Ze względu na częste wahania kursów walut, złota oraz platyny sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Zmiany dotyczą tylko tych zamówień, które zostały złożone do e-sklepu po dokonaniu zmiany (po opublikowaniu nowej ceny), a zatem nie dotyczą zamówień złożonych przed dokonaniem zmiany.

1.20 Informacje o udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych, zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych, zawiera deklaracja o ochronie danych osobowych, dostępna za pośrednictwem sieci Internet pod adresem https://diamondsky.pl/deklaracja/

1.21 Informacje o podmiocie, któremu usługodawca powierza przetwarzanie danych są dostępne za pośrednictwem sieci Internet pod adresem www.kei.pl.

1.22 Przy zamówieniach hurtowych usługodawca wskazuje jako preferowany sposób kontaktu oraz składania oświadczeń kontakt telefoniczny bądź przez e-mail (zamowienia@diamondsky.pl)


1.23 Sprzedawca wykonuje grawerunek na żądanie nabywcy i wyłącznie po akceptacji rozmiaru wyrobu przez nabywcę.

1.24 Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, posiadają cechy probiercze obowiązujące dla złota i srebra na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zatwierdzone przez Główny Urząd Miar : http://www.gum.gov.pl/media/115950/tabela_cech_polska.pdf

1.25 Usługodawca oświadcza, że wyroby, o których jest mowa w Regulaminie, mogą różnić się wagowo w zależności od rozmiaru. W przypadku biżuterii (wyrobów jubilerskich) ze złota, różnice te mogą wynieść do 0,3 g w obie strony, w przypadku wyrobów ze srebra - do 0,5g w obie strony. Usługodawca informuje też o własnym obowiązku dostarczania wyrobów bez wad.

1.26 Biżuteria (wyroby jubilerskie) oferowane przez sprzedawcę odznaczają się niepowtarzalnym blaskiem, gdyż są rodowane tzn. pokrywane platynowcem- rodem - w miejscach, w których występują elementy białe danego wyrobu. Natomiast biżuteria srebrna oraz ze złota białego jest pokryta nim całkowicie. Rod jest najpiękniejszym metalem z platynowców o białym kolorze, a biżuteria nim pokryta nie matowieje i jest odporna na ścieranie.

1.27 Do zamówienia dodawane jest bezpłatne pudełko na biżuterię. Opakowanie można zobaczyć na stronie: https://diamondsky.pl/opakowanie/

1.29 W razie potrzeby kontaktu z usługodawcą/sprzedawcą, o ile inne przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej, zainteresowani mogą korzystać z formularza "Zadaj pytanie lub umów się z doradcą" lub dzwonić do nas albo skorzystać z adresu elektronicznego, o którym mowa w punkcie 1.1 wyżej . Wskazane dane dostępne są także w punkcie 8 Regulaminu.

2. Usługi świadczone drogą elektroniczną

2.1 Usługodawca świadczy usługi sprzedaży wyrobów jubilerskich dostępnych w e-sklepie, które to wyroby są pogrupowane na dwie kategorie oraz liczne podkategorie, tj.:
pierścionki oraz obrączki.

W przypadku takiego żądania nabywcy, usługodawca realizuje też świadczenia dodatkowe mające za przedmiot zakupione u niego wyroby jubilerskie, z kategorii o których mowa wyżej, a mogące nadawać im cechy indywidualne, lub dostarcza wraz z tymi wyrobami inne rzeczy do nich zamówione przez nabywcę lub dokonuje innych świadczeń.

2.2 Usługodawca świadczy nadto usługi w postaci wykonawstwa biżuterii (wyrobów jubilerskich)na specjalne zamówienia według specyfikacji zleceniodawcy lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, tj. zaprojektowanej indywidualnie na podstawie zdjęć czy rysunków lub z pomocą ekspertów usługodawcy. Essentialia negotii wskazanej umowy, sposób dostawy oraz wynagrodzenie wraz z opłatami za wykonanie i dostarczenie ww. wyrobu będzie ustalone w sposób indywidualny (http://projekty.jubilerskie.com/) w związku z czym punktów 3.1-3.8, 3.9.3.-3.9.4., 3.10-3.11oraz 3.12.1 Regulaminu nie stosuje się lub stosuje się wyjątkowo odpowiednio.

3. Warunki korzystania z usług

W e-sklepie znajduje się siedemnaście kategorii wyrobów, wymienionych w punkcie 2.1 wyżej. Wszystkie wskazane kategorie znajdują się w lewym menu bocznym e-sklepu. Po kliknięciu na odpowiednią kategorię biżuterii (wyrobu jubilerskiego) należy wybrać interesującą podkategorię, np. pierścionki czy kolczyki. Wówczas na stronie wyświetli się oferta e-sklepu. Na każdej stronie dostępnych jest dwanaście wyrobów. Przed przystąpieniem do zakupu należy wpisać ilość zamawianych sztuk, wybrać rozmiar biżuterii, a następnie kliknąć na napis "do koszyka". Produkt wyświetli się wówczas jako zawartość koszyka.

3.2 Koszyk

Koszyk znajduje się w prawym górnym rogu e-sklepu. Wyświetla, ile znajduje się w nim wyrobów jubilerskich oraz jaka jest wartość zamówienia netto. Po kliknięciu na znak koszyka wyświetli się strona informująca o szczegółach zamówienia – rodzaju biżuterii, jej ilości, rozmiarze oraz wartości. Na podstronie tej można usunąć dany produkt z koszyka, zaakceptować zamówienie bądź kontynuować zamówienia.

3.3 Finalizacja zamówienia

W celu finalizacji zamówienia należy kliknąć na link "do kasy" znajdujący się w zakładce "koszyk". Można tutaj wybrać metodę płatności (przy odbiorze, przedpłata na konto, karta kredytowa lub PayPal), sposób dostarczenia paczki (Poczta Polska, DHL, TNT, EMS lub odbiór osobisty) oraz rodzaj pudełka, w którym będzie zapakowana biżuteria. Na stronie tej można również wpisać ewentualną treść grawerunku. Po wyborze powyższych specyfikacji, aby dokonać zamówienia, należy wypełnić swoje dane, kliknąć na link "dalej", a następnie na link "wyślij zamówienie", znajdujący się na dole strony. Przed złożeniem zamówienia nabywca ma możliwość zapoznania się z podsumowaniem zamówienia, w którym wskazana jest łączna kwota do zapłaty brutto (z VAT).

3.4 Metoda płatności

3.4.1 Płatność na rzecz sprzedawcy może nastąpić:
za pośrednictwem Przelewy24 . Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.
przy odbiorze za pobraniem,
za pomocą karty kredytowej (w kwocie do 4.000 zł),
za pośrednictwem systemu rozliczeń PayPal (www.PayPal.com),
w formie przedpłaty na rachunek bankowy; w przypadku braku wpłaty do 48h e-sklep wzywa klienta do zapłaty przedpłaty w dodatkowym terminie 48h pod rygorem odstąpienia od umowy, po czym w razie braku wpłaty e-sklep może wstrzymać się z realizacją zamówienia lub od umowy odstąpić).
3.4.2 W każdym wypadku dokonywania wpłaty przelewem na rachunek bankowy, KONIECZNE jest podanie w tytule przelewu numeru ID zamówienia (wpłaty dokonane bez podanego numeru ID zamówienia są trudne do identyfikacji, co wpływa na wydłużenie czasu realizacji zamówienia).

3.4.3 W przypadku dokonania wpłaty przelewem, wpłaty powinny być dokonywane na rachunek bankowy sprzedawcy, tj.:
Diamond Sky Sp. z o.o.


Wpłaty w PLN
ING Bank Śląski S.A.
75 1050 1100 1000 0090 8019 2025 – kliknij aby skopiować konto, pobierz druk wpłaty PDF lub PDF spakowany "zipem".

3.4.4 W przypadku dokonania wpłaty przelewem transgranicznym, wpłaty powinny być dokonywane na jeden z niżej wskazanych rachunków bankowych sprzedawcy:

Wpłaty w EURO
ING Bank Śląski S.A.
53 1050 1100 1000 0090 8019 2033 - kliknij aby skopiować konto.

Adres:
ING Bank Śląski S.A.
ul.Kapelanka 42, 30-347 Kraków
kod SWIFT: INGBPLPW3.4.5 Nabywców spoza granic Polski obowiązują ceny w przeliczeniu na EUR według kursu w dniu zamówienia.

3.5 Zasady dostawy

3.5.1 Sposób dostarczenia biżuterii zależy od wybranej przez nabywcę opcji przy finalizacji zakupów, przy czym każdy zakupiony od sprzedawcy wyrób pakowany jest w pudełeczko i firmową torebkę.

3.5.2 W przypadku wyboru odbioru osobistego zamówienia w danym salonie sprzedawcy, nabywca zobowiązany jest do okazania przy odbiorze dokumentu potwierdzającego tożsamość.

3.5.3 W przypadku wyboru dostarczenia zamówienia przesyłką, do wartości zamówienia doliczana jest opłata za przesyłkę (koszt przesyłki), przy czym koszt dostarczenia przesyłki zależy od wartości zakupów i jest uwzględniony przy kwocie ogólnej zamówienia.

3.5.4 Firma kurierska DHL w soboty dostarcza przesyłki jedynie w miastach, w których znajdują się punkty obsługi klienta (kliknij link). Następuje to za dodatkową opłatą określoną przez operatora. Istnieje także możliwość odebrania przesyłki bezpośrednio w biurach DHL.

3.5.5 W przypadku przesyłki krajowej (dostawa krajowa), zamówienie może być dostarczone przez: Pocztę Polską albo firmę kurierską DHL. Wybierając usługi Poczty Polskiej, przesyłka z dokonaną przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową kosztuje 8 zł + VAT, natomiast przesyłka za pobraniem pocztowym - 19 zł + VAT. W firmie kurierskiej DHL przesyłka z dokonaną przedpłatą na konto bankowe lub kartą kredytową kosztuje 25 zł + VAT, a przesyłka za pobraniem – 30zł + VAT.

3.5.6 Przy zamówieniach powyżej 950 zł netto (bez VAT) sprzedawca pokrywa koszty wysyłki na terenie Polski.

3.5.7 W przypadku przesyłki zagranicznej (dostawa zagraniczna), zamówienie może być dostarczone na dalej wskazanych zasadach przez:
Pocztę Polską w cenie 36 zł + VAT (priorytet polecony, paczka nieubezpieczona, czas dostarczenia: 3-7 dni roboczych),
EMS w cenie 150 zł + VAT (ekspres, paczka nieubezpieczona, czas dostarczenia: 2-3 dni robocze),
TNT: 250 zł + VAT (ekspres, paczka ubezpieczona, czas dostarczenia: 2-3 dni robocze),
TNT poza Europę: 350 zł + VAT (ekspres, paczka ubezpieczona, czas dostarczenia: 2-3 dni robocze).
3.5.8 Przy zamówieniach powyżej 5.000 zł netto (bez VAT) sprzedawca pokrywa koszty wysyłki poza teren Polski.

3.6 Realizacja zamówienia

3.6.1 Termin realizacji zamówienia wynosi w zależności od wybranego wyrobu od 7 do 14 dni roboczych, o ile kolejne punkty Regulaminu nie stanowią inaczej. Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia sprzedawca określi go dokładnie.

3.6.2 Pierścionki z kategorii "Specjalne oferty" od 5000 zł netto (bez VAT) są dostępne w ciągu 96 godzin od momentu akceptacji zamówienia, bez dodatkowych opłat. - kliknij, aby zobaczyć.

3.6.3 Przy biżuterii z kamieniami kolorowymi o szlifie fantazyjnym, czas realizacji zamówienia może wynieść do 15 dni roboczych.

3.6.4 Przy zamówieniu biżuterii złotej oraz z brylantami (niezależnie od wartości wyrobu) nabywca może skorzystać z usługi ekspresowej. W takim wypadku odbiór wyrobów następuje w terminie krótszym niż wskazany w punkcie 3.6.1 zdanie pierwsze, a biżuteria jest wykonywana i wysyłana w ciągu 4 dni roboczych (3 dni realizacji zamówienia + 1 dzień wysyłki). W celu przyspieszenia realizacji zamówienia, przy wypełnianiu formularza zamówienia należy zaznaczyć opcję "usługa ekspres", której koszt wynosi 300 zł + VAT. W razie pilnych zamówień należy kontaktować się pod dalej wskazanym linkiem zadaj pytanie.

3.6.5 W przypadku wprowadzenia zmian w budowie biżuterii lub realizacji własnego projektu według życzenia nabywcy, czas realizacji zamówienia może się wydłużyć o 10 dni roboczych.

3.6.6 Przy zamówieniu obrączek ślubnych nabywca zobowiązany jest do wpisywania dokładnych rozmiarów w milimetrach w rubryce "Uwagi" w formularzu zamówienia. W razie problemów z pomiarem możliwy jest kontakt pod numerem telefonu +48 12 422 77 93 lub na e-mail: zamowienia@diamondsky.pl

3.6.7 W trakcie realizacji zamówienia mającego za przedmiot obrączkę ślubną, nabywca może bez zbędnej zwłoki i o ile jest to jeszcze technologicznie możliwe na etapie zgłoszenia przez niego takiego żądania skorzystać z bezpłatnej usługi przymiarki, która odbywa się w punkcie uzgodnionym. Termin oczekiwania sprzedawcy na uzgodnioną przymiarkę obrączek nie może przekroczyć 30 dni, a po jego upływie obrączki będą wykonane w takim rozmiarze w jakim zostały zamówione. Przepis zdania drugiego punktu 3.6.7 stosuje się odpowiednio.

3.6.8 Niektóre i wskazane każdorazowo na portalu e-sklepu modele biżuterii, sygnetów i obrączek mogą być wytwarzane do około 30 dni. Przy biżuterii z platyny, palladu i złota palladowego czas realizacji wynosi od 14 do 21 dni roboczych. Jeżeli dany wyrób znajduje się w magazynie, jego wysyłka nastąpi w ciągu 48 godzin.

3.6.9 Soboty, niedziele oraz pozostałe dni świąteczne nie są traktowane jako dni robocze, więc nie zalicza się ich do okresu oczekiwania na realizację zamówienia.

3.6.10 Wyroby wykonywane na specjalne zamówienie oraz obrączki ślubne wymagają wcześniej ustalonego z konsultantem zadatku.

3.6.11 Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych okazało się niemożliwe wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, strona, która miała to świadczenie spełnić, nie może żądać świadczenia wzajemnego, a w wypadku, gdy już je otrzymała, obowiązana jest do jego zwrotu.

3.6.12 Grawerowanie ręczne na zamówienie nabywcy wydłuża czas realizacji zamówienia o 2 dni robocze.

3.6.13 Zakup biżuterii jest również możliwy bezpośrednio w biurach handlowych/salonach sprzedaży w Krakowie przy ulicy Legionów Józefa Piłsudskiego 17 oraz w Warszawie przy alei Jana Pawła II 23.

W przypadku zainteresowania konkretnym wzorem biżuterii, zanotowanie jego symbolu ułatwi jego szybkie odnalezienie w gablotach sprzedawcy i zaprezentowanie.

3.7 Anulowanie zamówienia lub korekty danych

W przypadku wysłania błędnego zamówienia lub wprowadzenia niepoprawnych danych, nabywca może je anulować lub dokonać korekt, o ile nastąpi to bez zbędnej zwłoki, chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej. W tym celu na adres elektroniczny zamowienia@lisiewski.com należy wysłać e-mail ze swoimi danymi oraz informację o błędzie w wysłanym wcześniej zamówieniu. Wskazane uprawnienie nie uchybia możliwości odstąpienia od umowy na zasadach przewidzianych dla nabywców będących konsumentami wskazanymi w punkcie 5.2-5.5 Regulaminu.

3.8 Dokument zakupu

Wraz z zakupionym wyrobem sprzedawca dostarcza paragon fiskalny lub fakturę VAT (w zależności od wyboru nabywcy). Jeżeli dokumentem potwierdzającym zakup ma być faktura VAT, do wyboru i wystawienia faktury niezbędne jest poprawne wypełnienie w formularzu zamówienia pola "NIP" i zaznaczenie pola „Faktura”.

3.9 Rejestracja

3.9.1 Usługobiorca może skorzystać z możliwości rejestracji się w systemie teleinformatycznym usługodawcy.

3.9.2 Rejestracja umożliwia wprowadzenie przez usługobiorcę danych identyfikacyjnych potrzebnych do złożenia przez niego zamówienia lub wystawienia rachunku/faktury bez konieczności każdorazowego wypełniania formularza z danymi, jak również otrzymywanie informacji o promocjach i konkursach.

3.9.3 Zalogowany użytkownik ma wgląd do swoich danych osobowych, jak również do złożonych zamówień. Dla użytkowników zarejestrowanych w e-sklepie, a składających zamówienia na wyroby wskazane w punkcie 2.1 Regulaminu, udzielamy dodatkowych rabatów w wysokości od 3-10% wskazanych w punkcie 3.10.3 Regulaminu.

3.10 Rabaty

3.10.1 Sprzedawca udziela nabywcom rabatów wskazanych w punkcie 3.10.2-3.10.5 niżej, przy czym ww. rabaty sumują się i naliczane są od wartości zamówienia netto (bez VAT) automatycznie (przykładowo: nabywca może otrzymać przy zakupie nawet do 20% rabatu; 10% za aktualnie obowiązujący kupon promocyjny (np.: newsletter) + 10% za dziewiąte zamówienie), o ile przepisy Regulaminu nie stanowią inaczej lub nie wyłączają zastosowania poszczególnych lub wszystkich rabatów w danym wypadku. Wskazane rabaty naliczane są tylko w trakcie trwania realizacji zamówienia. Po wysłaniu przesyłki z zamówieniem do klienta, rabatów nie udziela się.

3.10.2 Dla nabywców zarejestrowanych w systemie teleinformatycznym usługodawcy, wraz z kolejnymi zamówieniami, udzielamy dodatkowych rabatów, tj.:
przy drugim zamówieniu - 3% rabatu,
przy trzecim zamówieniu - 4% rabatu,
przy czwartym zamówieniu - 5% rabatu,
przy piątym zamówieniu - 6% rabatu,
przy szóstym zamówieniu - 7% rabatu,
przy siódmym zamówieniu - 8% rabatu,
przy ósmym zamówieniu - 9% rabatu,
przy dziewiątym zamówieniu - 10% rabatu,
przy dziesiątym zamówieniu i kolejnych – rabat do negocjacji.
W przypadku, gdy wcześniejsze zamówienie nie zostało zrealizowane oraz wysłane lub nie minęło 10 dni od odbioru poprzedniego zamówienia rabat, o którym mowa w punkcie 3.10.2, będzie naliczany jak za poprzednie zamówienie. Z chwilą rezygnacji z zamówienia, rabat za kolejne zamówienie może zostać anulowany.

3.10.3 W poszczególnych miesiącach sprzedawca może wprowadzać dodatkowe promocje w postaci kuponów rabatowych. Szczegółowe warunki takich promocji uregulowane są każdorazowo w oddzielnych udostępnionych regulaminach promocji udostępnionych w e-sklepie.

3.10.4 W kategorii "Specjalne oferty" ( nazwa kategorii może ulec zmianie ) e-sklepu nie obowiązują żadne rabaty (w cenie wyrobów jest bowiem uwzględniony dodatkowy i samodzielny 20-50% rabat).

3.10.5 Sprzedawca udziela rabatu w wysokości do 20% na Obrączki Ślubne w przypadku gdy klient wcześniej dokonał zakupu pierścionka zaręczynowego - rabat 20% na zakup obrączek ślubnych nie łączy się z innymi rabatami w sklepie.

3.11 Bony podarunkowe i bony towarowe

W związku z różnymi akcjami promocyjnymi usługobiorcy mogą otrzymać od usługodawcy specjalne bony podarunkowe i bony rabatowe o wartości 200 zł i 400 zł, które nie są środkami płatniczymi i nie podlegają wymianie na gotówkę. Upusty uzyskane na podstawie bonów podarunkowych i bonów rabatowych można ze sobą łączyć, jednakże całkowita wysokość uzyskanego na tej podstawie upustu nie może przekroczyć 30% wartości zamówienia netto.

3.12 Treści bezprawne i anonimizacja danych

3.12.1 Usługodawca umożliwia usługobiorcy korzystanie z usług lub uiszczanie opłat za nią, jeżeli usługa świadczona drogą elektroniczną jest odpłatna, w sposób anonimowy albo przy użyciu pseudonimu, o ile jest to technicznie możliwe oraz zwyczajowo przyjęte. Usługodawca oświadcza, że usługa wymieniona wyżej jest jedyną usługą świadczoną przez niego drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.

3.12.2 Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym. W razie otrzymania przez usługodawcę urzędowego zawiadomienia lub powzięcia wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez usługobiorcę, usługodawca może niezwłocznie uniemożliwić dostęp do tych danych.

3.12.3 W przypadku uzyskania przez usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem, innymi regulaminami usługodawcy lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), usługodawca powiadomi usługobiorcę o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania pod rygorem zaprzestania przetwarzania jego danych i możliwości korzystania z usług. W przypadku dokonywania dalszych naruszeń, usługodawca może dalej przetwarzać dane usługobiorcy wyłącznie w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności i pod warunkiem utrwalania dla celów dowodowych faktu ich uzyskania oraz treść tych wiadomości.

4. Przetwarzanie danych

4.1   Usługodawca może przetwarzać następujące dane osobowe usługobiorcy niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego, w tym pozyskane na podstawie złożonego zamówienia lub korespondencji, takie jak:
 
a)      nazwisko i imiona usługobiorcy,
 
b)      numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
 
c)      adres zameldowania na pobyt stały,
 
d)      adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w lit. c),
 
e)      dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego usługobiorcy,
 
f)       adresy elektroniczne usługobiorcy,
 
g)      inne dane niezbędne ze względu na właściwość świadczonej usługi lub sposób jej rozliczenia, np. numer identyfikacji podatkowej (NIP),
 
h)      dane pozyskane za zgodą usługobiorcy do celów reklamy, które nie są jednak niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.
 
4.2   Usługodawca może nadto przetwarzać dane eksploatacyjne usługobiorcy, którymi są dane charakteryzujące sposób korzystania przez usługobiorcę z usługi elektronicznej, takie jak:
a)      oznaczenia identyfikujące usługobiorcę nadawane na podstawie powyżej wymienionych danych,
 
b)     oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzysta usługobiorca,
 
c)      informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
 
d)     informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług drogą elektroniczną.
 
4.3   Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usługi drogą elektroniczną z powodu nieudostępnienia przez usługobiorcę danych, o których mowa w punkcie 4.1 i 4.2 wyżej, o ile przetwarzanie tych danych jest niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania systemu teleinformatycznego zapewniającego świadczenie usługi drogą elektroniczną lub właściwość usługi lub wynika z przepisów prawa.
 
4.4   Po zakończeniu korzystania z usługi przez usługobiorcę, usługodawca nie będzie przetwarzać danych osobowych wymienionych w punkcie 4.1 i 4.2 wyżej, za wyjątkiem tych danych, które są:
 
a)      niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi lub innych roszczeń związanych ze świadczeniem usługi,
 
b)      niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, za zgodą usługobiorcy,
 
c)      niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
 
d)      dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów lub umowy.
 
4.5   Przetwarzanie danych po zakończeniu usługi usługodawca będzie prowadził z zastrzeżeniem poniższych zasad: 
 
a)      rozliczenie usługi świadczonej drogą elektroniczną przedstawione usługobiorcy nie może ujawniać rodzaju, czasu trwania, częstotliwości i innych parametrów technicznych poszczególnych usług, z których skorzystał usługobiorca, chyba że zażądał on szczegółowych informacji w tym zakresie,
 
b)     w przetwarzaniu dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę za zgodą usługobiorcy, dopuszcza się jedynie zestawianie danych wymienionych w punkcie 4.1 lit. h) i 4.2 wyżej(dotyczących korzystania przez usługobiorcę z różnych usług świadczonych drogą elektroniczną) pod warunkiem usunięcia wszelkich oznaczeń identyfikujących usługobiorcę lub zakończenie sieci telekomunikacyjnej albo system teleinformatyczny, z którego korzystał (anonimizacja danych), chyba że usługobiorca wyraził uprzednio zgodę na nieusuwanie tych oznaczeń,
 
c)      usługodawca nie może zestawiać danych osobowych usługobiorcy z przybranym przez niego pseudonimem.
 
4.6   Wskazane w niniejszym punkcie 4 Regulaminu ograniczenia nie dotyczą przetwarzania danych nie pochodzących od osób fizycznych.
 

5. Ochrona danych osobowych

5.1 Sprzedający jest administratorem danych osobowych Klientów oraz osób wskazanych przez Klientów. Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Sprzedającego w ramach diamondsky.pl, w tym, w celu zawierania i realizacji umów sprzedaży (obsługi transakcji sprzedaży Produktów).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania danych osobowych może wiązać się z brakiem możliwości zawarcia umowy sprzedaży, jej skutecznym wykonaniem przez Sprzedającego.

5.2. Dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającego mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.

5.3 Sprzedający zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach określonych właściwymi przepisami.

5.4 Dane osobowe dotyczące Klientów oraz innych osób, których dane zgłosił Klient, są chronione przez Sprzedającego przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym.

6. Polityka prywatności

6.1 Firma Diamond Sky Sp. z o.o., właściciel serwisu internetowego diamondsky.pl, zobowiązuje się do należytej ochrony danych dotyczących odwiedzających serwis.

6.2 Dane dotyczące użytkowników serwisu nie będą przekazywane ani sprzedawane firmom ani osobom trzecim.

6.3 Dane przekazywane przez użytkowników serwisu będą wykorzystane jedynie w celu komunikacji.
Niezależnie od danych osobowych podanych podczas komunikacji, właściciel serwisu może wykorzystać technologie pozwalające na zbieranie niektórych informacji technicznych, takich, jak adres IP uczestnika, typ przeglądarki internetowej oraz używany system operacyjny.

6.4 Serwis www.diamondsky.pl zapisuje na komputerze użytkownika pliki cookies, używane do przechowywania w nich informacji dla potrzeb funkcjonalności – np. zapisywanie preferencji przeglądania.

7. Zawarcie i rozwiązanie umowy, prawo odstąpienia od umowy na odległość

7.1   Umowa zawierana jest z chwilą, o której mowa w punkcie 1.15 lub 1.16 Regulaminu.
 
7.2   Nabywca będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży na odległość (umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną) może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu zakupionej rzeczy/wyrobu do sprzedawcy.
 
7.3   Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje nabywcy będącemu konsumentem w odniesieniu do wyrobu, o którym mowa w punkcie 2.2 Regulaminu, jak również innych wyrobów wyprodukowanych według specyfikacji konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (art. 38 punkt 3 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta).
 
7.4   Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy, składając sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy w formie pisemnej, kierując je na adres siedziby sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć też na formularzu, którego wzór stanowi  http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 
7.5   Nabywca będący konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupioną rzecz/wyrób sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie wyrobu/rzeczy przed jego upływem. Nabywca będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości wyrobu/rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania ww.
 
7.6   Rozwiązanie zawartej umowy nie odnosi skutku względem tych postanowień, które ze swojej natury znajdują zastosowanie także po jej rozwiązaniu.

8. Zwrot, gwarancja i reklamacje

8.1   O ile postanowienia punktów 6.2-6.9 Regulaminu uchybiają uprawnieniom konsumenckim przewidzianym w punkcie 5.2-5.4 Regulaminu lub w Dziale II ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. (rękojmia ustawowa), tj. są bardziej korzystne dla konkretnego nabywcy niż uprawnienia przyznane ustawą, sprzedawca umożliwia zwrot zakupionych wyrobów oraz udziela na nie gwarancji na zasadach dalej wskazanych.
 
8.2   W przypadku zamiaru realizacji uprawnienia zwrotu, o którym mowa w poprzednim punkcie, nabywca jest  zobowiązany do kontaktu ze sprzedającym pod adresem mailowym: zamowienia@diamondsky.pl w celu wyrażenia chęci zwrotu. Po otrzymaniu faktury korygującej drogą mailową kupujący zobowiązany jest do jej podpisania oraz wpisania numeru konta na jaki ma być dokonany zwrot. Faktura korygująca wraz z wyrobem winna być odesłana na adres na fakturze.

8.3 W przypadku zamiaru realizacji reklamacji, nabywca jest zobowiązany do wypełnienia protokołu reklamacji ( https://diamondsky.pl/wp-content/uploads/2021/05/protokol_reklamacji_towaru.pdf ). Reklamowany towar należy przysłać wraz z wypełnionym i podpisanym protokołem.
 
8.4   Zakupiony wyrób można zwrócić lub wymienić na inny z zastrzeżeniem punktu 6.4 i odpowiednio 6.8 niżej w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie lub fakturze, jeżeli nie posiada on żadnych znamion noszenia, uszkodzeń mechanicznych oraz posiada niezerwaną metkę firmową (prawo do zwrotu wyrobu). W przypadku skutecznej realizacji uprawnień do zwrotu wyrobu, ewentualny zwrot środków pieniężnych nastąpi w terminie do 2 dni roboczych. Kwota jest zwracana przekazem pocztowym lub przelewem, przy czym koszt odesłania wyrobu poniesiony przez nabywcę nie podlega zwrotowi.
 
8.5   Obrączki ślubne, wyroby na specjalne zamówienie oraz biżuteria grawerowana nie podlegają zwrotowi.
 
8.6   Z zastrzeżeniem punktu 6.7 i odpowiednio 6.8 niżej, wyroby sprzedawane w e-sklepie sprzedawcy są objęte 24-miesięczną gwarancją.
 
8.7   W przypadku złożenia przez klienta reklamacji gwarancyjnej z powodu wystąpienia wady produkcyjnej, która się potwierdzi, reklamacja gwarancyjna zostanie automatycznie uwzględniona i wyrób zostanie naprawiony lub wymieniony na inny. Przed dokonaniem zwrotnej wysyłki naprawionego lub wymienionego na inny wyrób, zamówienie i adres wysyłkowy zostaną zweryfikowane przez sprzedawcę telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W razie zastrzeżeń co do stanu przesyłki lub obaw związanych z jej kompletnością, nabywca jest uprawniony do odmowy jej odbioru bądź odebrania jej w obecności doręczyciela za protokolarnym sprawdzeniem zgodności stanu wyrobu z załączonym dokumentem (dokumentem kompletacji przesyłki jest faktura lub rachunek). Niedokonanie tychże czynności jest równoznaczne z odbiorem wyrobu bez zastrzeżeń.
 
8.8   Biżuteria z widocznymi uszkodzeniami mechanicznymi podlega wyłącznie naprawie gwarancyjnej w formie odpłatnej.
 
8.9   Dokonywanie napraw zakupionych wyrobów u innych jubilerów powoduje utratę gwarancji, a zwrot biżuterii z kamieniami szlachetnymi związany jest z koniecznością sprawdzenia wyrobu przez rzeczoznawcę sprzedawcy.

8.10 Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. O rozpatrzeniu reklamacji sprzedawca poinformuje w sposób zgodny z życzeniem Klienta (np. e-mail albo list polecony lub telefonicznie).
 
8.11 W przypadku pomyłki przy składaniu zamówienia lub błędnego pomiaru nabywca może skorzystać z usługi zmiany rozmiaru pierścionka, która jest bezpłatna w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty widniejącej na paragonie. Po tym okresie koszt takiej usługi w przypadku żółtego, białego oraz różowego złota wynosi 25 zł brutto (z VAT). W przypadku pierścionka wykonanego z ''czarnego złota'' koszt zmiany rozmiaru wynosi 100 zł brutto (z VAT). Koszt ten dotyczy również wyrobów grawerowanych. W przypadku zamówienia projektów indywidualnych / obrączek, zmianę rozmiaru należy wycenić indywidualnie z konsultantem (kontakt telefoniczny pod numer: +48 22 256-90-31). Sprzedawca wskazuje orientacyjne i nie wiążąco, że przy zmianie rozmiaru obrączki dodatkowa opłata w zależności od wzoru, uzgadniana z nabywcą wynosi najczęściej: tytan - 90 zł brutto (z VAT), klasyczne(określone wzory) - 50 zł brutto (z VAT), łączone złoto – 300zł brutto (z VAT), z kamieniami - 300-500zł brutto (z VAT), platyna, pallad oraz złoto palladowe – 300zł brutto (z VAT).
 
8.12   Sprzedawca informuje, że gdyby przewidziane Regulaminem lub ustawą możliwości rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń okazały się niewystarczające, nabywca może korzystać z pomocy Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej. W sporach między przedsiębiorcami a konsumentami wskazana pomoc przybiera formę mediacji, którą można wszcząć na wniosek konsumenta złożony do wskazanego urzędu.
 

9. Serwis biżuterii

9.1 Sprzedawca w terminie do 2 lat od dnia zakupu wyrobu, świadczy bezpłatnie usługę odświeżania obrączek oraz wyrobów z brylantami. Po upływie tego czasu, koszt odświeżenia wynosi 50 zł brutto (z VAT) w przypadku wyrobów wykonanych ze złota białego, żółtego oraz różowego, a także platyny, palladu oraz złota palladowego. W przypadku wyrobu wykonanego z ''czarnego złota'' koszt odświeżania wynosi 100 zł brutto (z VAT), a przy wyrobach srebrnych i złotych z cyrkonami koszt wymienionej wyżej usługi wynosi 25 zł brutto (z VAT).

10. Voucher

10.1 Vouchery Diamond Sky sp. z o.o. mają wartości kwotowe.
10.2 Vouchery mają określony termin ważności - 24 miesiące od daty zakupu.
10.3 Vouchery są wielorazowego użycia. 
10.4 Vouchery mogą być wykorzystane w salonach stacjonarnych Diamond Sky oraz Lisiewski Group lub w sklepie internetowym diamondsky.pl, sklepjubilerski.com
10.5 Vouchery obowiązują na wszystkie produkty.
10.6 Vouchery są generowane indywidualnie, przypisane do osoby lub promocji i nie mogą być przedmiotem handlu.
10.7 Pracownik sklepu, uprawniony jest  do odmówienia przyjęcia Vouchera i jego realizacji, jeżeli przedłożony Voucher budzi jego wątpliwości co do autentyczności i legalności  pochodzenia.
10.8 Pracownik ma prawo odmówić  przyjęcia Vouchera, jeśli minął okres jego ważności.
10.9 Sklep nie ponosi odpowiedzialności za Vouchery, które zostały utracone lub uszkodzone po ich wydaniu. W razie utraty lub uszkodzenia Vouchera duplikat nie będzie wydawany.
10.10   W wypadku utraty, zniszczenia lub kradzieży Vouchera Klientowi nie przysługują wobec firmy żadne roszczenia.
10.11 Jeżeli wartość zakupów jest niższa niż wartość Vouchera to różnica pozostała z zakupu a wartością Vouchera pozostaje do kolejnego wykorzystania. Jeżeli wartość zakupów jest wyższa niż wartość Vouchera, wartość Vouchera jest odejmowana od wartości zakupów i pozostała kwota pozostaje do opłacenia.
10.12 Vouchery przeznaczone do wykorzystania w salonach stacjonarnych Diamond Sky, należy przekazać obsłudze salonu przy realizacji zakupu przed zamknięciem transakcji.
10.13 Do Voucherów, które są przeznaczone do wykorzystania w sklepie internetowym diamondsky.pl, sklepjubilerski.com będzie wysłany dodatkowy kod Vouchera drogą mailową. Kodem Vouchera jest ciąg wypukłych cyfr na Voucherze plus dodatkowy kod,który należy wprowadzić w Koszyku w polu „voucher”. Wartość Vouchera zostanie automatycznie odjęta od zamówienia.
10.14 Kody Voucherów nie łączą się z kodami rabatowymi oraz innymi kodami voucherów. Możliwe jest wykorzystanie maksymalnie jednego kodu na jedno zamówienie.
10.15 Voucherów nie można wymieniać na środki pieniężne.
10.16 Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy zachodzą wątpliwości odnośnie pochodzenia lub autentyczności Vouchera.
10.17 Obsługa salonu lub sklepu internetowego może odmówić realizacji zamówienia w przypadku, gdy Voucher został użyty niezgodnie z regulaminem.
10.18 Wykorzystując Voucher w procesie zamówienia użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu oraz zaakceptował jego postanowienia.
10.19   Regulamin Voucherów dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.diamondsky.pl

11. Kontakt

Adres biura handlowego ("DiamondSky"), Kraków :
ul. Legionów Piłsudskiego 17, 30-509 Kraków.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.

Adres dwóch biur handlowych ("Lisiewski") oraz ("Brylanty") w Warszawie:
Biurowiec "Atrium IBC" al. Jana Pawła II 23, 00-854 Warszawa.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00-19:00 oraz w sobotę w godzinach od 11:00 do 15:00.
 
E-MAIL kontakt: zamowienia@diamondsky.pl

Dział przyjmowania zamówień Kraków (11:00-19:00)
Anna, Aleksandra, Jan, Tomasz:
tel. +48 12 422-77-93;
tel. +48 12 312-15-14;

Dział przyjmowania zamówień Warszawa (11:00-19:00)
Małgorzata, Magda, Monika, Kinga:
tel. +48 22 654-73-42;
tel. +48 22 256-90-37;


Dział obsługi zamówień(09:00-19:00)
Artur, Karol, Marek :
tel. +48 22 256-90-31;
tel. +48 22 256-90-32;